กระทุ่มแบนจัดงาน “155 ปี ฟื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” กระตุ้นความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม

กระทุ่มแบนจัดงาน “155 ปี ฟื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” กระตุ้นความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม

กระทุ่มแบนจัดงาน “155 ปี ฟื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” กระตุ้นความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน “155ปี ฟื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่าย ทสจ.สมุทรสาคร ประชาชนชาวริมคลองภาษีเจริญ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยภายในงานยังได้มีการจัดมอบถังดักไขมัน 100 ถัง และกล่องยังชีพ 100 กล่อง เพื่อนำไปให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองภาษีเจริญและคลองสาขาฯที่เชื่อมต่อกับคลองภาษีเจริญ,มอบเรือยนต์ให้กับเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เทศบาลตำบลสวนหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เพื่อนำไปกำจัดวัชพืชในลำคลอง อีกทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าจากโรงงานที่มาขายโดยตรงถึงผู้บริโภคอีกด้วย


นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “155ปี ฟื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” นี้ ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในคลองภาษีเจริญของชาวอำเภอกระทุ่มแบน รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนช่องทางการค้า และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการให้ได้มีพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า ด้านการเกษตร ด้านวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจน สินค้าจากภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการค้าและมีเงินทุนหมุนเวียนภายในอำเภอกระทุ่มแบนเพิ่มขึ้น และ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชน


สำหรับอำเภอกระทุ่มแบน เป็นอำเภอที่มีความสำคัญหนึ่งในสามอำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ประมาณ 128.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พื้นที่อีกร้อยละ 45 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพราะสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ส่งผลให้อำเภอกระทุ่มแบน มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อปี พ.ศ.2410 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม) เจ้าภาษีฝุ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการขุดคลอง กว้าง 7 วา ลึก 5 ศอก ตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่ริมวัดปากน้ำภาษีเจริญ ไปจนถึงแม่น้ำท่าจีน ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และพระราชทานนามว่า “คลองภาษีเจริญ…”

ซึ่งคลองภาษีเจริญ เป็นคลองที่ถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวอำเภอกระทุ่มแบน เนื่องจากในอดีตคลองภาษีเจริญเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้เกิดการค้าการลงทุน ตลอดจนเกิด คุณูปการทั้งในด้านการการเกษตรและการชลประทานในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างมาก นับเวลาอดีตจนถึงปัจจุบันคลองภาษีเจริญมีอายุ 155 ปี

และในปัจจุบันสภาพวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองภาษีเจริญเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในคลองภาษีเจริญมากขึ้น ซึ่งในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาทำให้เกิดภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ประชาชนได้รับผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายที่ไม่สมดุลกัน ดังนั้นทางอำเภอกระทุ่มแบน จึงได้ร่วมกับ หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคเอกชน จัดงาน “155 ปี ฟื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” ขึ้น ไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


Related Posts