ราชกิจจาฯประกาศ รมณี คณานุรักษ์ เป็นเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐซานมารีโน

ราชกิจจาฯประกาศ รมณี คณานุรักษ์ เป็นเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐซานมารีโน

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง "รมณี คณานุรักษ์" เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐซานมารีโน ระบุความดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐซานมารีโน ระบุความดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐซานมารีโน

เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐซานมารีโน ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลี ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐซานมารีโน อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี สืบแทน นายเชิดชู รักตะบุตร ซึ่งเกษียณอายุราชการ พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

Source: TNews

Related Posts